ಮಂಜಿನ ಹನಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಿಂದು ಹೋದುವರು

Tuesday, 14 April 2015

ಒಲುಮೆಯ ಮುದ್ದುವಿಗೆ: ಪತ್ರ - ೭


ಪತ್ರ - ೭
--------

ಒಲುಮೆಯ ಮುದ್ದುಗೆ,

ನಿನ್ನ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತಿರುವ ಮೌನದೊಳಗೆಕಣ್ಣ ಭಾಷೆಯ ರುಚಿಕಟ್ಟು ಊಟವನು ಸವಿದ ಹೃದಯದ ಹಸಿವು ಕುಡಿದಷ್ಟೂ ಇಂಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಲವಿಗೆ ಮಾತುಮೌನಗಳ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಕಂಡ ಅಷ್ಟೂ ಕಾವ್ಯದ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಪತ್ರಗಳೂ ನೀರಸ. ಜೀವಂತ ಕಾವ್ಯದ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆಒಲವ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ನಿನ್ನಿಂದ ಕದಿಯುವ ಅತಿಯಾಸೆಯಿಂದ.

ಪತ್ರಗಳ ಕಡೆಗಾದರೂ ಹೇಳಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ, 'ಐ ಲವ್ ಯೂ ಮುದ್ದುಲವ್ ಯೂ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್...ಭುಜಕ್ಕೊರಗಿರುವ ನಿನಗೆ ಮೆತ್ತನೆ ಹಾಸಿಗೆಯಿದೆ ಎದೆಯೊಳಗೆಮಲಗೆನ್ನ ಮನದೊಡತಿಎದೆಯ ಬಡಿತವೇ ನಿನಗೆ 'ಜೋ ಜೋ ಲಾಲಿ'..<3

ಎಂದಿಗೂ ನಿನ್ನವನೇ ಆದ,
ಪ್ರಸಾದ್ (ನಿನ್ನ ಮೈಸೂರು)

ಒಟ್ಟು ಏಳು ಪತ್ರಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ’ಅವಳ’ನ್ನು ತಲುಪಿವೆ :-)

No comments:

Post a Comment