ಮಂಜಿನ ಹನಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಿಂದು ಹೋದುವರು

Saturday, 17 March 2012

ತಾನನನೋಂತನಾನ..!


ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳು
ನನ್ನ ಮನದೊಳಗೆ
ತನನನೋಂತನಾನ..!
ಭಾವಸ್ರಾವದೊಳು
ಬಂಧಿ ನಾನಿಂದು
ಮನನನೋಂತನಾನ..!

ಕನಸು ಮನಸೊಳಗೆ
ಕಂಗಳಿಟ್ಟವಳೆ,
ನಾಂನೀಂತನಾನ..!
ಮೂಕ ಹೃದಯಕ್ಕೆ
ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟವಳೆ,
ಭಾವತೋಂತನಾನ..!

ನನಸ ಕನಸೊಳಗೆ
ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟವಳೆ,
ಮಧುರತೋಂತನಾನ..!
ಲಜ್ಜೆ ಲಜ್ಜೆಗೆ
ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟುವವಳೆ,
ಧೀಂಧೀಂತನನಾ..!

ನೆನಪು ಕನಸ ಹೂಡಿ
ಆಸೆ ಗರಿಬಿಚ್ಚಿ,
ಕನಸಿನೋಂತನಾನ..!
ಕನಸು ಕಂಡಲ್ಲೆ
ಮನಸು ನಿಂದಿಲ್ಲಿ
ವಿರಹನೋಂತನಾನ..!
ಚಿರ ವಿರಹಿ
ನಾಂತನಾನ..!

- ಪ್ರಸಾದ್.ಡಿ.ವಿ.

1 comment:

  1. ತನನ೦ ತನನ೦ .... :)
    ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ

    ReplyDelete